Tuesday, October 30, 2012

TET - குழந்தை மேம்பாடு மற்றும் கற்பித்தல் முறைகள் வினாக்கள் 34

*    ஒப்பர் குழு என்பது - சம வயது குழந்தைகள்

*    ஒத்தக்கூறு (அ) ஒத்த குணங்கள் கோட்பாடு - தார்ண்டைக் 560. ஒத்தக்கூறு (அ) ஒத்த குணங்கள் கோட்பாடு - தார்ண்டைக்


*    ஒத்த இயல்பு ஒத்தியல்பினை உருவாக்கும் என்ற கோட்பாட்டினை கூறியவர்கிரிகோர் மெண்டல்

*    ஒத்த இயல்பு ஒத்த இயல்பினை உருவாக்கும் எனக் கூறியவர்மெண்டல்

*    ஏன்?  ஏதற்கு? எப்படி? என்ற கேள்விகள் எந்தப் பருவத்தில் ஏற்படுகின்றன - குழவிப் பருவம்.

*    ஏ எஸ் நீல் அவர்களால் துவங்கப்பட்ட சம்மர்ஹில் பள்ளி எங்கு துவக்கப்பட்டது - இங்கிலாந்திலுள்ள வைஸ்டன்

*    எவ்விதக் கருவியும் இன்றிப் பிறருடைய நடத்தையை அறிந்துகொள்ள உதவும் முறைபோட்டி முறை

*    எரிக்சனின் கூற்றுப்படி மனிதனின் சமூக கோட்பாடு எத்தனை நிலைகளைக் கொண்டுள்ளது?  8 நிலை

*    எரிக்கன் சமூகவியல்பு வளர்ச்சிப் படிநிலைகள் - எட்டு.

*    எமிலி இவருடைய கற்பனைக்குழந்தை - ரூஸோ

*    எப்பிங்ஹாஸ் சோதனை எதனுடன் தொடர்புடையது - மறத்தல்


*    எந்தக் குழந்தைகள் 2-6 வயதுவரை தொடர்ந்து பேசுவது இல்லை - திக்கி பேசும் குழந்தைகள்.

*    எந்த குழந்தைகள் தாழ்வு மனப்பான்மையை வளர்த்துக் கொள்கின்றனர்மற்ற குழந்தையோடு விளையாட மறுக்கப்படும் குழந்தை

*    எது மனப்பிறழ்வுகளுக்கு வழி வகுப்பதில்லை - அடக்கி வைத்தல்.

*    எட்டு வகையான கற்றல் பற்றிய “கற்றல் சூழல்கள்” என்ற நூலை எழுதியவர்ராபர்ட் .M. காக்னே

*    எட்கர்டேலின் அனுபவ வடிவம் - கூம்பு

*    ஊக்குமையின் வடிவமைப்பை தந்தவர்கள்டிசெக்கோ, கிராபோர்டு

*    உன்னையே நீ அறிவாய்' எனக் கூறியவர் - சாக்ரடீஸ்

*    உற்றுநோக்கல் முறையின் முதற்படி - உற்று நோக்குதல்


*    உற்றுநோக்கலின் படிகள் - ஏழு 580. உற்றுநோக்கலின் இறுதிப்படி - நடத்தையைப் பொதுமைப் படுத்துதல்
*    உற்று நோக்கலின் படி - நான்கு
*    உளவியல் வகைகளை உருவாக்கியவர் - ஸ்கின்னர்

*    உளவியல் பரிசோதனைக்கு விதிட்டவர் - இ.எச். வெபர்

*   உளவியல் கற்காத ஆசிரியர் கற்பிக்கும் போது மாணவர்களின் கற்றலில் ஏற்படுவன பயம் மற்றும் வெறுப்பு, கழிவு, தேக்கம்

*   உளவியல் என்பது மனிதனின் நனவற்ற நிலையே எனக் கூறியவர் -சிக்மண்ட் பிராய்டு.

*    உளவியல் என்பது மனிதனின் நடத்தை, மனித உறவு முறைகளைப் பற்றியப் படிப்பாகும் எனக் கூறியவர் -  குரோ, குரோ
தினமணி கல்வி **************  தினமணி கல்வி

*   உளவியல் என்பது மனிதனின் நடத்தை, நடத்தையின் காரணங்கள், நிபந்தனைகள் ஆகியவற்றைப் பற்றிப் படிப்பதாகும் எனக் கூறியவர் -மக்டூகல்

*   உளவியல் என்பது மனது பற்றியது என்று கூறியவர் -  கான்ட்
*   உளவியல் என்பது மன அறிவியல் அல்ல என்று கூறியவர் - வாட்சன்.
*  ''உளவியல் என்பது நனவு நிலை பற்றியது'' இதனை வலியுறுத்தியவர் - வாட்சன்
*   உளவியல் என்பது ஆன்மா பற்றியது அல்ல என்று கூறியவர் -  கான்ட்
*  உளவியல் என்பது - மனித நடத்தையை ஆராயும் அறிவியல்.
*  உளப்பகுப்புக் கோட்பாடு - சிக்மண்ட் பிராய்ட்
*  உளப்பகுப்பாய்வுக் கோட்பாட்டை விதிட்டவர் - பிராய்டு

*  உள் மதிப்பீட்டு முறைக்கு பொருத்தமில்லாதது - பரிசோதனை அட்டவணை
*  உள இயற்பியல் நூலினை எழுதியவர் - ஜி.டி. பிரான்சர்
*  உள இயற்பியல் (PSYCHOPHYSICS) - ஃபெச்சனர் (Gustav.T.Fechner)
*  உலக் கிராமம் என்ற கோட்பாட்டினைக் கூறியவர் - மார்ஷல் மெக்ளுகன்

*  உயிரினங்களின் நடத்தைகளை அறிந்து கொள்ள நம்பகமான முறை - பரிசோதனை முறை

*  உயர்வான தன் மதிப்பீட்டை குழந்கைளிடம் வளர்க்க  ஆசிரியர்கள் என்ன செய்ய வேண்டும் -  அதிகமான பாராட்டுதலை வழங்க வேண்டும்,நன்றாக ஊக்குவிக்க வேண்டும்,எதிர்மறையான கருத்துக்களை தவிர்த்தல் வேண்டும்

 *  உயர்நிலைப் பள்ளியில் படிக்கும் மாணவர்கள் எந்தப் பருவத்தினர் - முன் குமரப் பருவம்.

 *  உயர் அறிவாண்மை குழந்தைகளிடம் காணப்படும் உயர்திறமைகள் - உயர் அறிவாண்மை, உயர் செயலாக்கம், உயர் ஆக்கத்திறன்.

*   உந்தக் குறைப்புக் கற்றல் கோட்பாடு - ஹல்

*   உடன்பாட்டு முறையில் வலுவூட்டும் தூண்டலை ஏற்படுத்துவதுபரிசுப் பொருட்கள்

*   உடலால் செய்யும் செயல்கள் - நடத்தல், நீந்துதல்

*   உடலால் செய்யப்படும் செயல்கள் எது? - நீந்துதல்.

*    உடல் வளர்ச்சி வேகமாக நடைபெறும் பருவம் எது?  -  குமரப்பருவம்

*    உடல் பெருக்கம் என்பது - உடலின் எடையும் உயரமும் அதிகரித்தல்.
*   உடல் செயல்பாடுகள் மற்றும் உளச் செயல்பாடுகள் இரண்டினையும் சீராகச் செயல்பட உதவும் முக்கிய நாளமில்லாச் சுரப்பி  - பிட்யூட்டரி சுரப்பி
*   உட்பார்வை மூலம் தீர்வு காணும்போது மனிதனுக்கு ஒரு திறமையும் சாதனை புரிந்த மகிழ்ச்சியும் ஏற்படுகிறது. Aha experience
*  உட்காட்சி வழிகற்றல் - கோஹ்லர். அவர் பரிசோதனைக்கு பயன்படுத்திய குரங்கின் பெயர் - சுல்தான்
*  உட்காட்சி வழிக் கற்றலை உருவாக்கியவர் -  கோஹலர்
*   உட்காட்சி மூலம் கற்றலை முதன் முதலில் விளக்கியவர் -  கோலர்

*  உட்காட்சி மூலம் கற்றலுக்கு கோஹ்லர் பயன்படுத்திய பிராணி -  மனித குரங்கு
*  உட் அறிக்கை வெளியிடப்பட்ட ஆண்டு - 1854
*   இன்றைய காலக் கட்டத்தில் நீ எத்தகைய கல்வியை மாணவருக்கு அளிக்க விரும்புவாய்?  - சூழ்நிலை மற்றும் நன்னெறிக் கல்வி
*   இரு காரணிக் கொள்கையை வகுத்தவர் - ஸ்பியர்மேன்
*   இரவுப்பள்ளிகள் யாருக்காக நடத்தப்படுகின்றன - முதியோர்
*  இரவீந்திரநாத் தாகூருக்கு கீதாஞ்சலிக்கான நோபல் பரிசு எப்போது கிடைத்தது - 1913
*   இரத்தம் கருமையாகவும் ரத்த நாளம் அறுந்து நிற்காமல் வெளியேறினால் …….. போடவேண்டும் - டீர்னிக் வெட்
*   இரண்டு குழந்தைகளில் ஒரு குழந்தை நன்கு தூங்கிய குழந்தை, மற்றொன்று தூங்காத குழந்தை இவர்களின் கற்றலை ஒப்பிடுவதற்கு உதவும் முறை -  கட்டுப்படுத்தப்பட்ட உற்று நோக்கல் முறை
*   இரண்டாம் நிலை மனவெழுச்சிகள் -  கூச்சம்,தற்பெருமை,குழப்பம்
*  இயற்கை நமக்கு போதிக்கிறது என்று கூறியவர் - ரூஸோ

*  இயற்கை அரசு, இயற்கை மனிதன், இயற்கையான நாகரீகம் -  ரூஸோவின் தத்துவம்
*   இயல்பூக்கக் கொள்கை - வில்லியம் மக்டூகல், வில்லியம் ஜேம்ஸ்
*   இயக்கமுள்ள உள்ளார்ந்த செயல் -  கற்றல்
*   இடைநிலைக் கல்விகுழு என்று அழைக்கப்படுவது - லட்சுமண முதலியார் குழு
*   ஆளுமையைத் தோற்றுவிக்கும் காரணிகள் - இரண்டும்.
*   ஆளுமையை மதிப்புக் கொள்கையின் அடிப்படையில் விவரித்தவர் - ஸ்பராங்கர்
*   ஆளுமையை தோற்றுவிக்கும் காரணிகள் - உயிரியல் காரணிகள், சமூகவியல் காரணிகள், உளவியல் காரணிகள்
*   ஆளுமையை அளவிடும் மைத்தட சோதனையை உருவாக்கியவர் -  ரோசாக்

*   ஆளுமையை அளவிடும் பொருள் இணைத்தறி சோதனையை உருவாக்கியவர் ( Thematic Apperception Test – TAT) -  முர்ரே
*   ஆளுமையை அளவிடப் பயன்படும் மிகப் பொருத்தமான முறை சுயசரிதை
*   ஆளுமையை அளவிட உதவும் ஒரு புறவய முறை எது?  - தர அளவுகோல் முறை
*   ஆளுமையின் வகைகள் - இரண்டு
*   ஆளுமையின் உளப் பகுப்பாய்வு கொள்கையை வெளியிட்டவர்சிக்மண்ட் பிராய்ட்
*  . ஆளுமைக் கூறுகளின் வகைப்பாட்டினை கூறியவர் - ஐஸென்க்
*   ஆளுமை ---------யைக் குறிக்கும் - மன இயல்புகள்
*  . ஆளுமை என்பது மனிதர்கள் தங்களுக்கு அளிக்கப்பட்ட சூழ்நிலையில் என்ன செய்வார்கள் என்பதை முன்கூட்டியே அறிய உதவுவது - கேட்டல்.
*  ஆளுமை என்பது ஒருவரது பண்புகளின் தனித்தன்மை வாய்ந்த அமைப்பு என்று கூறியவர் - கில்போர்டு
*   ஆலிபிரெட் பினே எந்த நாட்டைச் சேர்ந்தவர் - பிரான்ஸ்

0 comments: