Thursday, November 8, 2012

TET - ஆசிரியர் தகுதித் தேர்வு சுழ்நிலையியல் முதல் தாள் பகுதி 3*  இதய நோயாளிகள் பயன்படுத்த வேண்டிய தாவரம் - சூரியகாந்தி எண்ணெய்

*  காலனி அமைவு கொண்ட பாசி - வால்வாக்ஸ்

*  தாவர உலகத்தின் இருவாழ்விகள் - பிரையோஃபைட்டுகள்

*  ஒரு வித்திலைத்தாவரம் - ஆர்க்கிடுகள்

*  நிலநடுக்கோட்டுப் பகுதியில் சரிவு கோணத்தின் மதிப்பு -  0 0


*  காந்த மூலக்கூறுக் கொள்கையினை உருவாக்கியவர் - ஜேம்ஸ் ஈவிங்

*  நிலத்தில் 1 க.செ.மீ மண் உருவாக ஆகும் காலம் - 1000 ஆண்டுகளுக்கு மேல்

*  எண் மதிப்பையும், திசைப் பண்பையும் பெற்றிருக்கும் அளவுகளுக்கான பெயர் - வெக்டர் அளவு
*  எண் மதிப்பை மட்டும் பெற்றிருக்கும்  அளவுகளுக்கான பெயர் - ஸ்கேலார் அளவு.

*  ஒரு மில்லி மீட்டரை விட குறைவான நீளத்தை அளக்க உதவும் கருவி - வெர்னியர் அளவுகோல்

*  இயற்பியல் தராசின் மிகக் குறைவான எடைக்கல் - 10 மி.கிராம்

*  இயற்பியல் தராசின் மிக அதிகமான எடைக்கல் - 2000 கிராம்

*  விழிக்கோளத்தின் எப்படலம் வழியே ஒளி ஊடுருவாது - விழிவெளிப்படலம்

*  கண்ணின் குறைபாடுகள் - கிட்டப்பார்வை, தூரப்பார்வை

*  மீட்டர் அளவுகேலில் மீச்சிற்றளவு - 1 மி.மீ

*  வினாடி ஊசலின் நீளம் - 100 செ.மீ

*  விழித்திரையில் ஒளி உணர் செல்கள் காணப்படாத பகுதியின் பெயர் - குருட்டுத்தானம்

*  கூட்டு நுண்ணோக்கியின் கண்ணருகு லென்ஸின் குவியதூரம் - அதிக குவிதூரம் கொண்டது.

*  குதிரைத் திறன் -246 வாட்

*  எளிய நுண்ணோக்கியின் இறுதியாகத் தெரியும் பிம்பம் - பெரிய நேரான மாயபிம்பம்

*  புரோட்டோசோவாக்களில் கழிவுநீக்கம் எதன் மூலம் நடைபெறுகிறது - சுருங்கும் நுண்குமிழ்கள் மூலம்

*  புவிஈர்ப்பு எந்தப் பகுதியில் அதிகமாக இருக்கும் - துருவப்பகுதியில்.

*  அதிர்வெண்ணின் வழி அலகு - ஹெர்ட்ஸ்

*  பாஸ்கல் - அழுதத்தின் வழி அலகு

*  ஒளிச்செறிவின் அலகு - கேண்டலா

*  பல சிற்றினங்களின் தொகுப்பு - பேரினம்

*  மஞ்சள் காமாலை நோயைக் குணப்படுத்துப் பயன்படும் தாவரம் - கீழாநெல்லி

*  கூட்டுக்கண்களைப் பெற்றுள்ள தொகுதி உயிரிகள் - கணுக்காலிகள்

*  தாவரங்களின் பொதுவான உணவு - கார்பன்-டை-ஆக்சைடு

*  புவிக்கோளத்தின் மீது கிழக்கு மேற்காக வரையறுக்கப்பட்ட கற்பனைக் கோடுகள் - அட்சக்கோடுகள்.

*  புவிக்கோளத்தின் மீது வரையப்பட்ட முதன்மைத் தீர்க்கக்கோடு அமைந்துள்ள இடம்  - லண்டன்.

*  செம்மண் சிவப்பாக இருக்கக் காரணம் - இரும்பு ஆக்சைடு

*  ஆல்ப்ஸ் மலை அமைந்துள்ள கண்டம் - ஐரோப்பா
*  கறுப்பு நிறமுடைய மண் - கரிசல் மண்.

*  இந்தியாவில் காணப்படும் மண் வகைகள்- ஐந்து

*  கழிமுகம் என்பது - ஆறு கடலுடன் கலக்கும் இடம்.

*  இடைநிலைத் தாவரத்திற்கு உதாரணம் - மா, பலா, கொய்யா

*  தாவரங்களின் புறதோற்ற அமைப்பில் காணப்படுபவை - வேர், தண்டு, இலை

*  தாவரங்களின் பொதுவான உணவு - கார்பன்-டை-ஆக்ஸைடு

*  கிராண்ட் கேன்யான் பள்ளத்தாக்கு அமைந்துள்ள நாடு - வட அமெரிக்கா

*  கடலிலேயே மிகப் பெரிய கடல் - பசுபிக் பெருங்கடல்

*  கடல் மட்டத்திலிருந்து 0 - 300 மீட்டர்கள் வரை உயரம் கொண்ட பரந்து விரிந்த நிலப்பரப்பின் பெயர் - சமவெளி

*  இரப்பர் மரத்தின் தாவரவியல் பெயர் - ஹீவியா பிரேசிலியன்சிஸ்

*  இரப்பர் தாவரத்தை முதன்முதலில் கண்டுபிடித்தவர் - கிறிஸ்டோபர் கொலம்பஸ்

*  புற்றுநோய் சிகிச்சைக்கு எந்த தாவரத்திலிருந்து மருந்து தயாரிக்கப்படுகிறது - நித்தியக் கல்யாணி

*  அபரிமிதமான ஒழுங்கற்ற செல் வளர்ச்சியே - புற்றுநோய்

*  தென் அமெரிக்காவில் அமைந்துள்ள சமவெளி -லியானாஸ் சமவெளி

*  கொராடோ பீடபூமி அமைந்துள்ள கண்டம் - வடஅமெரிக்கா

*  திபெத் பீடபூமி அமைந்துள்ள நாடு - கிழக்கு ஆசியா

*  வேறுபட்ட முனைகளை அருகில் எடுத்துச் சென்றால் நிகழுவது - ஈர்க்கும்.

*  வெலாமன் திசு தாவரத்தில் காணப்படுவது - வாண்டா

*  உமிழ்நீரில் காணப்படும் நொதி - டயலின்

*  பச்சையமுள்ள பல செல் தாவர உயிரிகள் எந்த வகையைச் சேர்ந்தது - பிளாண்டே

*  பச்சையமற்ற தாவரத்திற்கு எடுத்துக்காட்டு - அகாரிகஸ்

*  இரு வாழ்விற்கு எடுத்துக்காட்டு - தவளை

*  ஆந்த்ராக்ஸ் நுண்ணுயிரிகளைக் கடத்துவது - ஈ

*  ஆணிவேரின் மாற்றத்திற்கு எடுத்துக்காட்டு - பீட்ரூட்

*  கரையாத உணவுப் பொருள் கரையும் எளிய பொருளாக மாற்றப்படும் நிகழ்ச்சி - செரித்தல்

*  சல்லிவேர்த் தொகுப்பு காணப்படும் தாவரம் - கரும்பு

*  மண் அரிப்பைத் தடுப்பது - வேர்த்தொகுப்பு

*  தண்டுக் கிழங்கிற்கு எடுத்துக்காட்டு - உருளைக் கிழங்கு

*  தண்டு எத்தகைய ஒளிநாட்டம் கொண்டது - நேர் ஒளி நாட்டம்

*  விதையின் எப்பகுதி தண்டாக வளர்கிறது - முளைக்குருத்து

*  பின்னுக்கொடிக்கு எடுத்துக்காட்டு - வெங்காயம்

*  வறண்ட நிலத்தாவரம் - சப்பாத்திக்கள்ளி

*  இலைகள் முட்களாக மாறியுள்ள தாவரத்திற்கு எடுத்துக்காட்டு - சப்பாத்திக்கள்ளி

*  தூண் வேர்கள் கொண்ட தாவரம் - ஆலமரம்

*  சவுக்கில் இலைகள் எவ்வகை மாற்றமடைந்துள்ளன - செதில் இலைகளாக

*  மறுசுழற்சி செய்யும் விலங்கினம் - மண்புழு

*  இரப்பர் மரத்தின் தாவரவியல் பெயர் - ஹீவியா பிரேசிலியன்சிஸ்

*  சிகரெட் புகையில் காணப்படும் கதிரியக்க ஐசோடோப்பு - பொலோனியம் - 210

*  DDT என்பது ஒரு பூச்சிக்கொல்லிக்கு ஒர் உதாரணமாகும்.

*  அட்டையின் உணவு - இரத்தம்

*  புகையில் உள்ள நச்சு வேதிப்பொருள் - பென்சோபைரீன்

*  எம்ஃபைசிமா என்பது - சுவாச நோய்

*  தேனைப் பெறுவதற்காக தேனீக்கள் வளர்க்கும் முறை - ஏபிகல்சர்

*  செவிகளால் சுவாசிப்பது - மீன்

*  தேனீ ஒரு சமூக உயிரியாகும்.

*  ஒரு தேன் கூட்டில் 90 சதவீத ஈக்கள் -  வேலைக்கார தேனீ

*  வேலைக்கார தேனீக்களின் தோலில் காணப்படும் சரப்பி - மெழுகு சுரப்பி

*  தேன் கூட்டில் லார்வாக்களுக்கு அளிக்கப்படும் உணவு - ராயல் ஜெல்லி

*  இரத்த சோகைக்குக் காரணமான வைட்டமின் - வைட்டமின் பி12

*  பெரியவர்களுக்கு வைட்டமின் டி குறைவினால் வரும் குறைநோய் - ஆஸ்டியோ மலேஷியா

*  வைட்டமின் ஏ குறைவினால் உண்டாகும் நோய் - சிரோப்தால்மியா

*  வைட்டமின் சி குறைவினால் உண்டாகும் நோய் - ஸ்கார்வி

*  அதிக கலோரி தரும் உணவை உட்கொள்வதால் உண்டாகும் நோய் - உடல் பருமன்

*  தயாமின் பி1 குறைவினால் தோன்றும் குறைநோய் - பெரி- பெரி

*  இரத்தம் உறையத் தேவையான வைட்டமின் - கே

*  கொழுப்பில் கரையும் வைட்டமின் - ஏ, டி, இ, கே

*  நெல்லிக் கணியில் காணப்படும் வைட்டமின் - சி

*  சூரிய ஒளியினால் தோலில் உருவாக்கப்படும் வைட்டமின் - டி

*  பெருங்குடலில் வாழும் பாக்டீரியங்களால் உருவாக்கப்படும் வைட்டமின் - கே

*  வைட்டமின் பி1 என்பதன் வேதிப் பெயர் - தயாமின்

*   வைட்டமின் பி12 குறைவினால் ஏற்படும் நோய் - அனிமியா

*  பற்களின் வளர்ச்சி திசையில் மட்டுமே பற்களைத் துலக்க வேண்டும்.

*  மனித பால்பற்களின் எண்ணிக்கை -  20

*  உணவுப் பொருளைக் கடித்து வெட்டுவதற்கு பயன்படும் பற்கள் - வெட்டும் பற்கள்

*  உணவுப் பொருளைக் கிழிக்க பயன்படும் பற்கள் -  கோரைப் பற்கள்

*  நாட்பட்ட பற்சிதைவு நோய் - பயோரியா

*  அறிவுப் பற்கள் - மூன்றாவது பின் கடவாய் பற்கள்

*  நிலைத்த பற்களின் எண்ணிக்கை - 32

0 comments: